Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Udostępnij ten artykuł.

Championaty zasady przyznawania

Championaty zasady przyznawania - psy dojrzałe

W regulaminie wystaw psów rasowych znajdziemy wytyczne, które odnoszą się do przyznawania tytułu Championa oraz wymogi, które musi spełnić pies, aby ubiegać się o ten zaszczytny tytuł. Tytuł Championa może zostać przyznany przez sędziego krajowej wystawy kynologicznej za każdym razem, kiedy takowa się odbywa.

„W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC/CAC (od 1 stycznia 2012 r. cztery CWC/CAC - zasada ta dotyczy psów/suk, które pierwsze CWC/CAC uzyskają po 1 stycznia 2012 roku. Pozostałe nabierają prawo do championatu na dotychczasowych warunkach.), uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski, pod warunkiem, że między pierwszym a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej6 miesięcy (np. 1.01 do 2.07).”

Championaty zasady przyznawania - psy młode

Powyższe informacje odnoszą się do psów, które osiągnęły już tak zwane „lata sprawne”, to znaczy weszły w wiek dojrzały. Zasady przyznawania tytułu Championa dla psów, które nie osiągnęły jeszcze wieku dojrzałego są następujące:

„Tytuł może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie wymaga się określonego przedziału czasu. Dyplomy „Championa Polski” i „Młodzieżowego Championa Polski” wydaje Zarząd Główny Związku na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku stanowi załącznik do tego regulaminu) biorąc za podstawę sprawozdania z oddziałów organizatorów wystaw.”

Zasady przyznawania Championatu Międzynarodowego

Championat Piękności oraz Championat Wystawowy obowiązujący w normach światowych może zostać przyznany w czasie wystawy psów, która jest organizowana i przebiega pod patronatem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej.  W czasie wystawy międzynarodowej sędzia może przyznać zwierzęciu certyfikat w kategorii CACIB, który jest wymagany do uzyskania tytułu C.I.B. oraz C.I.E. (otrzymuje go jeden pies i jedna suka w obrębie rasy).

„Zasady przyznawania wniosków CACiB na Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.) i Międzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.):

O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą z klas pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI. Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi zwycięzca, i porównując taką nową stawkę, może przyznać rezerwowy CACIB (res. CACIB). Jeśli pies, który otrzymał CACIB, spełnia w dniu wystawy warunki do przyznania mu przez FCI jednego z wymienionych tytułów lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z innych powodów - wniosek CACIB przechodzi na zdobywcę rezerwowego CACIB (res. CACIB). O CACIB mogą ubiegać się na wystawach międzynarodowych FCI psy wszystkich ras startujące w następujących klasach: championów, użytkowej, otwartej i pośredniej. Może on być przyznany najpiękniejszemu z psów i suk ze wszystkich tych klas w każdej rasie pod warunkiem, że rzeczywiście na to zasługują. Kiedy w danej rasie występuje wiele odmian różniących się między sobą masą ciała, okrywą włosową, umaszczeniem itp., Zgromadzenie Generalne FCI decyduje, czy w rasie tej przyznawany będzie jeden CACIB dla wszystkich odmian łącznie, czy kilka CACIB-ów. Ewentualne sprzeciwy lub wątpliwości Komitet FCI rozstrzyga po konsultacji z krajem pochodzenia rasy i Komisją Standardów. Obowiązuje zasada, że pies (suka) uzyskujący na wystawie CACIB otrzymuje automatycznie CWC/CAC. CACIB rezerwowy (res. CACIB) może zostać przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa, który otrzymał res. CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest on członkiem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
- CACIB został przyznany psu, który jest już Międzynarodowym Championem Piękności lub Wystawowym (tytuł potwierdzony przez FCI).
- CACIB został przyznany psu, który w dniu wystawy spełniał warunki do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności lun Wystawowego.
- CACIB został przyznany psu, który nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI.
- CACIB został przyznany psu zbyt młodemu (zgłoszenie do niewłaściwej klasy), aby mógł pretendować do tego tytułu.

b) Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Piękności (C.I.B.).

PSY RAS NIEPODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY

Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać cztery certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów, w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień.

PSY RAS PODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY

Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, psy tych ras muszą uzyskać:
- w dwóch różnych krajach, od dwóch różnych sędziów dwa certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB)
- pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień
- co najmniej trzecią lokatę lub ocenę „dobrą” podczas konkursów, na których przyznawany jest wniosek na Championat Pracy Krajowy (CPC). Jeśli próby oceniane są za pomocą punktów, nie bierze się pod uwagę oceny, a pies musi uzyskać co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Wyjątek:
- foksteriery - podczas prób ocenianych metodą punktacji pies musi uzyskać w próbach norowania co najmniej 60 % możliwych do uzyskania punktów,
- psy użytkowe: patrz Regulamin Międzynarodowy dla Psów Użytkowych.


c) Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Wystawowego (C.I.E.).

Tytuł ten może być przyznany psom ras poddawanych próbom pracy (zgodnie z nomenklaturą ras FCI).Do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego pies musi spełnić następujące warunki:
- uzyskać cztery wnioski CACIB w trzech krajach od trzech różnych sędziów,
- pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień.
d) Podania o Międzynarodowe Championaty należy kierować do FCI za pośrednictwem Zarządu Głównego ZKwP.”

Tagi artykułu: