Udostępnij ten artykuł.

Cze-Ne-Ka Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt

     Fundacja CZE-NE-KA to Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt imienia CZE-NE-KI, która została zarejestrowana w czerwcu 1998 r. Nazwa Fundacji powstała od określenia „CZE-NE-KA”, które w języku Indian północnoamerykańskich oznacza „Wiecznie Śmiejący się Pies” lub „Wesoły Pies”. Prezesem i założycielką Fundacji jest Pani Maria Czerwińska.

„CZE-NE-KA” to także imię nieżyjącego już psa rasy alaskan malamute, który był jednym z pierwszych w Polsce psem ras zaprzęgowych. Pies ten zagrał w polskim serialu dla dzieci pt. „Janka”. Dzięki roli w serialu, Cze-Ne-Ka zyskała sobie dużą popularność wśród dzieci i to nie tylko w Polsce, serial był też bardzo popularny m.in. w Niemczech. Potem sławny pies, na planie filmowym „Widzę” (w 1987 r.), miał okazję poznać niewidome dzieci  z Lasek, a potem były jego pierwsze odwiedziny w Zakładzie dla Niewidomych. CZE-NE-KA była niezwykle przyjacielska i opiekuńcza w stosunku do dzieci oraz bardzo cierpliwa i chętna do uczenia się i poznawania nowych ludzi.

Dogoterapia pod patronatem Fundacji CZE-NE-KA.

     Nazwa Fundacji pochodzi od imienia psa CZE-NE-KI. Dlatego też jedną z głównych ról, jaką Fundacja CZE-NE-KA spełnia, jest pomoc psów w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Drugą główną ideą są wyścigi psich zaprzęgów. Fundacja organizując kolejne wyścigi psów zaprzęgowych i przygotowując psy do udziału w nich, nie zaniedbuje jednak układania psów do pracy, którą zapoczątkowała Cze-Ne-Ka, spotykając się z niewidomymi dziećmi z Lasek. Fundacja organizuje m.in. wspólne spotkania z „zaprzęgiem Świętego Mikołaja” dla dzieci z Instytutu Głuchoniemychim. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, regularne wizyty psów w Szpitalu na Oddziale Rehabilitacji SZPZOZ im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym, wizyty w Domu dla Przewlekle Chorych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr  Felicjanek w Warszawie, czy też Szkół Specjalnych oraz dla dzieci niewidomych i niedowidzących i zajęcia edukacyjne w przedszkolach. Prowadzi dogoterapię (inne nazwy: canisterapia, kynoterapia) z udziałem psów. Współpracuje także z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi, w tym z jego oddziałem w Laskach koło Warszawy.

     Celem tej części działalności Fundacji jest propagowanie dogoterapii jako formy wspomagania leczenia i szeroko rozumianej terapii, nie tylko dzieci ale także i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz w resocjalizacji. Fundacja poprzez swoje działania stara się wykazać dobroczynny wpływ, jaki mają relacje z psem na funkcjonowanie ludzi w życiu codziennym poprzez motywację do ruchu, poprawę kondycji, pomoc w radzeniu sobie ze stresem, oraz przyczynianie się do zacieśniania więzi rodzinnych i rozwoju interakcji społecznych.

Cze-Ne-Ka Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt

Szpital w Lublinie akcja Pomóżmy Razem

Wyścigi psich zaprzęgów pod patronatem Fundacji CZE-NE-KA.

     Ponad 25 lat temu, w trakcie wizyty na zaproszenie niemieckiego Klubu IISS, Maria Czerwińska miała okazję przyjrzeć się psim zaprzęgom podczas prawdziwych wyścigów i zaczęła w nich startować jako zawodniczka. Tak zrodził się pomysł utworzenia Sportowego Klubu Psów Zaprzęgowych także i w Polsce. Od tego momentu wszystko potoczyło się bardzo szybko i wkrótce powstał Sportowy Klub Psów Zaprzęgowych CZE-NE-KA, a w 1991 r., w Pomiechówku koło Warszawy odbyły się pierwsze w Polsce zawody psów zaprzęgowych. Ostatnie zawody organizowane przez Fundację, odbyły się w dniach 12 i 13 października 2013 r. Była to już dwudziesta czwarta edycja Wyścigów Psich Zaprzęgów Jesień 2013, połączona z parazawodami. W tym roku również w październiku, zapraszamy na XXV Jubileuszowe Wyścigi JESIEŃ 2014.

     Pierwsze wyścigi psich zaprzęgów były organizowane w początkach XX w. w Ameryce Północnej. W II połowie XX w. wyścigi zdobyły popularność w Europie – gł. w krajach skandynawskich i krajach mających dostęp do terenów wysokogórskich, takich jak Alpy czy Pireneje. W Polsce wyścigi są organizowane od początku lat 90. ub. wieku. Pierwsze zawody zorganizowała właśnie Fundacja CZE-NE-KA w dniach 30.11.-01.12.1991 r. w Szczypiornie.

     Przez te wszystkie lata suczka Cze-Ne-Ka chętnie bawiła się z dziećmi niepełnosprawnymi, uczciwie pracując jednak także w psim zaprzęgu, biorąc udział w zawodach aż do ostatniego swojego sezonu. Pies przewodził całemu stadu innych psów zaprzęgowych, jako wspaniały psi nauczyciel nowych pokoleń psów w Klubie Fundacji. Po 11 latach CZE-NE-KA usnęła jednak na zawsze, lecz jej niestrudzona praca i poświęcenie znalazły naśladowców. Zapoczątkowana przez nią idea dogoterapii, połączona z pracą psów zaprzęgowych, zaowocowała powstaniem Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt imienia CZE-NE-KI.

Suczka Cze Ne Ka

Zdjęcie suczki Ch. BANDA CZE-NE-KA Molosos"CZE-NE-KA" która odeszła za Tęczowy Most 15. 08. 1997

Cele szczegółowe Fundacji CZE-NE-KA to:

1.     Upowszechnianie dogoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci i młodzieży.

2.  Umożliwienie odnalezienia radości życia poprzez dogoterapię, przygotowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do startowania w zawodach specjalnych oraz w wyścigach otwartych dla wszystkich.

3.     Założenie placówki integracyjnej dziennego pobytu.

4.   Organizowanie obozów, rajdów i wyścigów psich zaprzęgów dostępnych dla wszystkich, w tym imprez sportowych wśród dzieci i młodzieży.

5.   Propagowanie właściwego stosunku do zwierząt, które są najwierniejszymi przyjaciółmi człowieka i mogą mu pomóc przetrwać najcięższe chwile życia, wspomóc w kalectwie, braku wzroku, słuchu, samotności itp. oraz pomóc w dostosowaniu się do normalnego i aktywnego życia.

6.    Propagowanie i animowanie działalności w zakresie kultury i sztuki.

7.    Prowadzenie badań nad wpływem zwierząt na życie ludzi.

8.   Działania na rzecz rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Chore dzieci sprawdzające suczce Rosie zeby

ROSA pokaż nam zęby!

Fundacja CZE-NE-KA ustaliła i przyjęła także odpowiednie sposoby realizacji wyżej wymienionych celów i są to:

1.   Przygotowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń dla zwierząt i ich właścicieli by w sposób właściwy mogli wykorzystać ich potencjał przyjaźni i oddania dla współpracy z człowiekiem.

2.  Zbieranie, udostępnianie i finansowanie rozpowszechniania informacji, współcześnie dostępnymi środkami, zgodnych z celami fundacji m.in. poprzez działalność wydawniczą.

3.    Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, zespołami artystycznymi, klubami sportowymi w kraju i zagranicą.

4.    Organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w tym również działań integracyjnych.

5.     Wspieranie działań grup wolontariuszy i zespołów aktywnych kulturalnie.

6.   Prowadzenia i finansowania w procesie zajęć innych wspomagających metod np. fizjoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, hipoterapia (współpraca z ośrodkami hipoterapii) w oparciu o psychologów, pedagogów rehabilitantów i lekarzy, a głównie wolontariuszy.

7.     Organizacji, prowadzenia i finansowania imprez i obozów integracyjnych.

8.     Informowanie o możliwościach dogoterapii środowiska lekarzy i pacjentów.

9.     Prowadzenie i finansowanie założonej placówki integracyjnej dziennego pobytu.

10.  Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji, a w szczególności z Fundacjami i Klubami sportowymi również zagranicznymi prowadzącymi podobną działalność w zakresie wymiany doświadczeń, wypracowywania nowych metod, organizowania wspólnych przedsięwzięć.

11.  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób prywatnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

12. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

      Fundacja CZE-NE-KA jest członkiem Assistance Dogs Europe (ADEu), która to nazwa w tłumaczeniu na język polski oznacza „Psy Towarzyszące Europy”. Organizacja ta została powołana jesienią 2000 r., na spotkaniu trzynastu organizacji z Anglii, Austrii, Belgii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Włoch. Postanowiono wtedy o utworzeniu sieci pomocy i ustanowieniu standardów pracy dla programów „psów towarzyszących” w Europie. Ponadto, utworzono europejski system akredytacji programów dotyczących „psów towarzyszących”, względem spełnienia ustanowionych standardów. ADEu zrzesza, wspiera i koordynuje obecnie prace ok. 100 organizacji narodowych, zajmujących się szkoleniem psów towarzyszących, w tym psów pomocników osób niepełnosprawnych. Assistance Dogs Europe to regionalna kapituła Assistance Dogs International. Fundacja CZE-NE-KA jest także członkiem Polskiego Związku Dogoterapii (PZD) oraz pomysłodawcą i propagatorem Ogólnopolskiego  Dnia Dogoterapii, obchodzonego od 2007 roku w dniu 15 czerwca.

Fundacja CZE-NE-KA prowadzi także własną działalność wydawniczą.

      Wydawnictwo CZE-NE-KA wydaje zarówno czasopisma, jak i książki. Pierwsze czasopismo Fundacji CZE-NE-KA pt. „Klub CZE-NE-KA”, ukazało się w 1996 r. W kilka lat później, w 2001 r., zmieniono jednak nazwę tego czasopisma na „CZE-NE-KA”.Początkowo publikowane tu artykuły były związane z działalnością Sportowego Klubu Psów Zaprzęgowych CZE-NE-KA, a później także z działalnością Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA.

     Tematyka dogoterapii stała się w czasopiśmie kwestią dominującą, wraz z rozwojem tej dziedziny terapii wspomagającej leczenie osób niepełnosprawnych w Polsce. Fundacja rozpoczęła też współpracę z organizacjami o podobnych celach w Europie (m.in. ADEu). Możliwości współpracy znacznie się rozwinęły w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Fundacja CZE-NE-KA stała się organizatorem także międzynarodowych konferencji i seminariów dotyczących dogoterapii, dlatego też w wydawnictwie zaczęły ukazywać się artykuły i referaty w wersjach dwujęzycznych (ang. i pol.). Rozszerzyła się też problematyka poruszana w artykułach. Jedną z ostatnich konferencji organizowanych przez Fundację była VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Różne oblicza dogoterapii, czyli dogoterapia XXI wieku”, zorganizowana w dniach 25-26 maja 2012 roku, z okazji 25 lat dogoterapii w Polsce. Konferencja ta dotyczyła różnorodnych zastosowań i rozwoju dogoterapii w Polsce i na świecie.

Pies terepeuta ARROW w szpitalu w Dziekanowie

ARROW - Szpitalu w Dziekanowie

     Poza dogoterapią, w czasopiśmie można znaleźć także informacje o psach asystujących i psach przewodnikach oraz o historii psiego współistnienia z człowiekiem, jakości życia zwierząt w Polsce i w innych krajach, problemach medycznych dotyczących psów itp.

     Książka „Mój pies, mój przyjaciel, moje hobby: psy zaprzęgowe”, autorstwa Pani Marii Czerwińskiej Prezeski Fundacji CZE-NE-KA, to pierwsza książkowa pozycja wydawnicza obejmująca opisy ras psów biegających w zaprzęgach oraz sport zaprzęgowy i jego rodzaje. Z obszernymi fragmentami książki można się zapoznać na stronie internetowej Fundacji pt. „Świat CZE-NE-KI”. Czytelnicy mają także możliwość zapoznać się z innymi pozycjami wydawniczymi o psiej tematyce, które są publikowane na tejże stronie. Są tam także fragmenty znanych i poczytnych książek o psach innych wydawnictw, m.in. „Psia księga” autorstwa Danuty Forelle i Marii Szuszkiewiczowej. Fundacja współpracuje m.in. z magazynem „Rehabilitacja w Praktyce” i czasopismem „Mój Pies”.

Dane teleadresowe Fundacji CZE-NE-KA.

     Adres siedziby i korespondencyjny: CZE-NE-KA Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt, ul. Petofiego 4 lok. 1, 01-917 Warszawa, Polska. Tel.kom: 603-406-158, tel./fax.: (+22) 864-71-53, tel. (+22) 841-47-12, e-mail: czeneka@o2.pl, oraz cze-ne-ka@wp.pl, strona internetowa: www.czeneka.org. Strona na FB https://www.facebook.com/Czeneka Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego OPP. Osoby chcące wspomagać działalność Fundacji mogą przekazać jej 1% KRS 0000194959 lub  wpłacać datki na jej konto bankowe o nr: 53 1680 1248 0000 3000 0454 9662 (Invest Bank S.A. Odział w Warszawie).

Autor zdjęć Cze-Ne-Ka Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt. Strona psy-pies.com bardzo dziękuje Fundacji CZE-NE-KA za udostępnienie zdjęć.

Dajemy Państwu możliwości przekazania 1% podatku na fundacje "CZE-NE-KA Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt" wystarczy wcisnąć baner. Bardzo serdecznie zapraszamy.

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013

Tagi artykułu: