Udostępnij ten artykuł.

Kluby ras w ZKwP

Kluby Ras, działające za zgodą Polskiego Związku Kynologicznego, zrzeszają sympatyków danej rasy i umożliwiają swobodną wymianę poglądów na temat jej historii, hodowli, rozwoju i perspektyw na przyszłość. Istnienie klubów rasowych jest bardzo potrzebne i przyczynia się do wzrostu popularności rasy w danym rejonie. Usystematyzowanie informacji o konkretnej rasie może zmienić jej społeczne postrzeganie, co jest szczególnie istotne w przypadku psów wpisanych do wykazu ras agresywnych.

Kluby Rasowe mają możliwość reklamowania swojej marki na wiele sposobów. Pierwszym z nich jest organizowanie corocznych wystaw za pozwoleniem Związku Kynologicznego. Klub Rasowy jest finansowany tylko i wyłącznie z kieszeni członków. Nie ma, zatem mowy, aby Związek Kynologiczny udzielił wsparcia w pomniejszych inicjatywach jak chociażby wydawanie corocznego biuletynu czy druk materiałów promocyjnych.

Członkowie Klubu rasy są obowiązani płacić składki członkowskie zarówno z tytułu przynależenia do Związku Kynologicznego, jak i członkostwa w samym klubie. Członkami Klubu są jedynie czynni członkowie Związku Kynologicznego w Polsce, którzy zadeklarowali odpowiednio wcześniej wolę członkostwa i opłacili składkę zgodnie z obowiązującymi zasadami statutowymi i taksą.
Ustanie członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce powoduje automatyczne relegowanie członka z Klubu rasowego.

Osoby, które pragną założyć własny Klub Rasowy muszą zebrać podpisy od przynajmniej setki chętnych. Potencjalni członkowie muszą podpisać deklarację, która jest dokumentem, potwierdzającym akces do Klubu.

Struktura samego klubu jest dość złożona. Poniżej cytujemy fragment obowiązującego regulaminu, odnoszący się do składu członkowskiego Klubu:


1. Władzami Klubu są:
- Walne Zgromadzenie członków Klubu lub ich delegatów
- Zarząd Klubu (od 1 do 11 członków)
- Komisja rewizyjna (od 3 do 7 członków).
2. W przypadku Zarządu Klubu składającego się z co najmniej 6 członków, na pierwszym posiedzeniu Zarządu konstytuuje się Prezydium Zarządu.
3. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata, o ile Zarząd Główny nie postanowi inaczej.
4. Walne Zgromadzenie zwołane przez grupę inicjatywną zbiera wszystkich deklarujących członkostwo w Klubie.
Walne Zgromadzenia zwoływane w toku działalności Klubu mogą mieć postać Zjazdów Delegatów, jeśli Klub liczy, co najmniej 300 członków i posiada strukturę terytorialną zaakceptowaną przez Zarząd Główny.
Klucz wyboru delegatów proponują władze Klubu - grupa inicjatywna (jest określony wewnętrznym regulaminem klubu, § 15 niniejszego regulaminu), a zatwierdza Zarząd Główny.
5. Do władz Klubu stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 pkt 4 i 5 oraz § 27, 40, 41 i 43 Statutu.

….

 

§ 11
Struktura terytorialno-organizacyjna Klubu jest ustalana przez Klub na Walnym Zgromadzeniu członków lub delegatów Klubu i zatwierdzona przez Zarząd Główny.
§ 12
Siedziba Klubu zostanie określona na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Klubu, zatwierdzona przez Zarząd Główny pod warunkiem zaakceptowania propozycji przez Zarząd Oddziału ZKwP, w którym ma mieć siedzibę Klub.
§ 13
Zarząd Klubu składa coroczne sprawozdania ze swojej działalności na zgromadzeniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym.
Przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z udzieleniem Zarządowi absolutorium. Sprawozdanie jest przesyłane do Zarządu Głównego, który może je opublikować w czasopiśmie "PIES".
§ 14
Najpóźniej po upływie 3 lat od powołania Klubu Zarząd Główny dokona oceny jego działalności.
§ 15
Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym władze Klubu opracują regulamin wewnętrzny Klubu, który wejdzie w życie po zatwierdzeniu go przez Zarząd Główny, ZKwP. Regulamin musi być zgodny ze Statutem Związku Kynologicznego w Polsce.
Regulamin wewnętrzny Klubu określa m.in. organizację administracyjno-finansową Klubu.

W ramach Związku Kynologicznego w Polsce działają następujące Kluby:

Tagi artykułu: