Udostępnij ten artykuł.

Lista gatunków zwierząt łownych oraz okres polowań

Zwierzęta łowne to gatunki ptaków oraz ssaków żyjące na wolności, które są uznawane przez prawo łowieckie za zwierzęta łowne, będące przedmiotem polowania. Zwierzęta łowne w stanie wolnym są dobrem ogólnonarodowym i stanowią własność Skarbu Państwa. Na przełomie XX i XXI wieku lista gatunków zwierząt łownych zmniejszyła się o połowę, z 61 do 31 gatunków.

Lista gatunków zwierząt łownych w Polsce i okresy polowań

Prawo łowieckie wyznacza dla każdego z gatunków zwierząt łownych okres polowań. Przedstawiamy łowne zwierzęta i zdjęcia (obok podane są okresy polowań):

lista gatunków zwierząt łownych

Lista gatunków zwierząt łownych dużych:

 • jelenie szlachetne (Cervus elaphus) – byki - od dnia 21 sierpnia do końca lutego, łanie - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia, cielęta - od dnia 1 października do końca lutego
 • jelenie sika (Cervus nippon) – od dnia 1 października do dnia 15 stycznia
 • daniele (Dama dama) – byki - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia, łanie i cielęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia
 • sarny (Capreolus capreolus) – kozły - od dnia 11 maja do dnia 30 września, kozy i koźlęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia
 • dziki (Sus scrofa) – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego - od dnia 1 kwietnia do końca lutego, lochy - od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia
 • muflony (Ovis aries musimon) – tryki - od dnia 1 października do końca lutego, owce i jagnięta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia

zwierzęta łowne

Lista gatunków zwierząt drobnych:

 • lisy (Vulpes vulpes), jenoty  (Nyctereutes procyonoides) i szopy pracze (Procyon lotor) – od dnia 1 lipca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok
 • borsuki (Meles meles) –  od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok
 • kuny leśne (Martes martes) kuny domowe (Martes foina) i tchórze zwyczajne (Mustela putorius) – od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok
 • norki amerykańskie (Mustela vison) – od dnia 1 lipca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew, oraz na terenach rybackich obrębów hodowlanych - przez cały rok
 • piżmaki (Ondatra zibethicus) – od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych - przez cały rok
 • zające szaraki (Lepus europaeus) i dzikie króliki (Oryctolagus cuniculus) – od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia
 • jarząbki (Tetrastes bonasia) –  od dnia 1 września do dnia 30 listopada
 • bażanty (Phasianus ssp.) – koguty - od dnia 1 października do końca lutego, kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia
 • kuropatwy (Perdix perdix) – od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia
 • gęsi gęgawy (Anser anser), gęsi zbożowe (Anser fabalis) i gęsi białoczelne (Anser albifrons) – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia
 • krzyżówki (Anas platyrhynchos), cyraneczki (Anas crecca), głowienki (Aythya ferina) i czernice (Aythya fuligula) – od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
 • gołębie grzywacze (Columba palumbus) – od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada
 • słonki (Scolopax rusticola) – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia
 • łyski (Fulica atra) – od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

lista gatunków zwierząt łownych

Za polowanie uważa się tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej, łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych oraz inne działania zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny. W momencie, gdy człowiek zamierza wejść w posiadanie zwierzyny łownej z naruszeniem warunków i okresów polowań oraz lub w sposób niebędący polowaniem – staje się kłusownikiem. Kalendarz polowań na zwierzęta łowne istnieje po to, by zapewnić zwierzętom ochronę, przeciwdziałać kłusownictwu i zmniejszaniu się populacji dzikich zwierząt na terenie Polski.

Jak zdobyć uprawnienia do polowania w Polsce?

Żeby móc polować na zwierzynę należy posiadać:

 • legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego,
 • pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania, jeżeli wykonuje polowanie za pomocą broni przeznaczonej do celów łowieckich,
 • zezwolenie na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych.

myśliwi z upolowaną zwierzyną: bażant, kaczka, zające

Aby uzyskać uprawnienia do polowania należy:

 • odbyć roczny staż w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny,
 • odbyć szkolenie przeprowadzone przez Polski Związek Łowiecki,
 • złożyć z wynikiem pozytywnym, egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Ze szkoleń i stażu zwolnione są osoby, które posiadają wyższe lub średnie wykształcenie leśne, osoby z wykształceniem wyższym o specjalności łowieckiej, strażnicy łowieccy oraz osoby mające uprawnienia do wykonywania polowań w innych państwach.

 

Kary za kłusownictwo i bezprawne polowania w Polsce

Prawo przewiduje kary pieniężne oraz kary pozbawienia wolności nawet do 5 lat, jeżeli:

 • strzela się do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych,
 • wybiera się jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich legowiska,
 • przetrzymuje się zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,
 • niszczy się nory i legowiska zwierząt łownych,
 • niszczy się urządzenia łowieckie wybiera karmę lub sól z lizawek,
 • poluje się  nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów,
 • gromadzi się, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i urządzenia przeznaczone do kłusownictwa,
 • wchodzi się w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych,
 • bez wymaganego zezwolenia wprowadza się do obrotu zwierzynę żywą lub mięso zwierzyny ubitej,
 • hoduje się lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce,
 • sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach nie wydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala się na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny,
 • pozyskuje się zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego,
 • poluje się na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000 m od brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu,
 • poluje się z chartami lub ich mieszańcami,
 • poluje się w czasie ochronnym,
 • poluje się nie posiadając uprawnień do polowania,
 • wchodzi się w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków,
 • nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi się w posiadanie zwierzyny.

Tagi artykułu: