Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Udostępnij ten artykuł.

Umowa kupna sprzedaży psa

Umowa kupna - sprzedaży psa jest dokumentem, który normuje sposób przekazania zwierzęcia określa jego cenę nabywczą oraz warunki przekazania. Każda umowa powinna zawierać określone punkty, dzięki którym zyskuje swoją wartość prawną. Obligatoryjnymi składnikami umowy są:

- data i miejsce wystawienia dokumentu

- personalia stron umowy

- wszelkie dane odnoszące się do sytuacji prawnej zwierzęcia, jego wieku, numerów identyfikacyjnych, rodowodu

- koszt psa

- wzajemne zobowiązania dotyczące pielęgnacji zwierzęcia, warunków jego utrzymania etc.

- każda umowa musi zawierać wykaz dokumentacji, która zostanie przekazana przyszłemu właścicielowi

- podpisy stron umowy

Odbierając szczenię od prywatnego właściciela powinniśmy uzyskać informacje o szczepieniach, ewentualnych chorobach i wywodzie genetycznym. Jeżeli chcemy mieć jednak pewność, czy pies jest wolny od chorób genetycznych oraz jakimi cechami charakteru się odznacza, powinniśmy udać się do sprawdzonego hodowcy i to od niego zakupić zwierzę. W przypadku kupna zwierzęcia z hodowli powinniśmy uzyskać następujące dokumenty, bądź kopie: protokół przeglądu miotu, metrykę, książeczkę zdrowia, paszport psa, rodowód związku kynologicznego w Polsce oraz certyfikat badań na określone schorzenia. Przykładowo, psy ras dużych powinny otrzymać certyfikat badań w kierunku stwierdzenia dysplazji rozwojowej.

Umowa kupna-sprzedaży przewiduje wprowadzenie aneksu, w którym zostaną zawarte także wszelkie dyplomy i osiągnięcia zwierzęcia dorosłego. Do umowy mogą być również dołączone zdjęcia czworonoga.

 

(miasto ) dn. (data)

 UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA

Zawarta w dniu dzisiejszym w............................... pomiędzy.......................................... legitymującym/ą się dowodem osobistym (nr serii)………………….......zam ............... .......................................................................................................................... ......................................................................zwanym dalej  HODOWCĄ/SPRZEDAJĄCYM* a  ..................................................................................... legitymującym/ą się dowodem osobistym  (nr serii)............................................. zam........................................ .............................................................................................zwanym dalej — NABYWCĄ została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiotem transakcji jest pies / suka* rasy ........................................................................

ur........................................nr tatuażu...............................o imieniu...............................

......................................................................................zwany w dalszej części umowy psem.

1. Hodowca/Sprzedający* oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po kontroli miotu (protokół do wglądu), odrobaczeniu i szczepieniach (w/g Książeczki Zdrowia Psa) wyposażony w metrykę lub rodowód i Książeczkę Zdrowia, jest zdrowy, w dobrej kondycji, stanowi jego własność lub pochodzi z jego hodowli*.......................................... i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.

2. Strony ustaliły wartość psa na ................... zł., słownie..................................................

…………………………………………………………………………………………………

płatne ...............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………

3. Hodowca/Sprzedający* w dniu odbioru, przenosi na rzecz Nabywcy własność psa określonego powyżej za kwotę określoną w punkcie 2 lub dopiero po zapłaceniu całej kwoty w terminie ..............................................……………………………………………… ……………………………………………………………………….

4. Hodowca/Sprzedający* wydaje zdrowego psa spełniającego warunki opisane w punkcie l i kwituje odbiór całej należności (lub pierwszej raty)* jednocześnie informując, że wady w uzębieniu lub inne niewidoczne w momencie wydania psa, a także brak uzyskania oceny doskonałej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu.

5. Nabywca oświadczenie Hodowcy/Sprzedającego* przyjmuje i potwierdza, że psa odbiera w dobrym stanie zdrowia i kondycji zobowiązuje się do zarejestrowania psa we właściwym oddziale ZKwP*, odpowiedniego żywienia psa, utrzymywania, pielęgnacji i opieki weterynaryjnej w przyszłości, a także w przypadku chęci zbycia lub oddania psa do poinformowania o tym Hodowcy/Sprzedającego*, który ma prawo pierwokupu.

6. Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi Nabywca.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.

8. Ustalenia dodatkowe .............................................................................................................................................

9. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Hodowca / Sprzedający*                                                                   Nabywca

 

…………………………                                                                  ………………………….

 

 

* niepotrzebne skreślić

Tagi artykułu: