Udostępnij ten artykuł.

Umowa na współwłasność psa

Oświadczenie współwłaścicieli psa zobowiązuje wszystkich współwłaścicieli do ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za działanie każdego z nich. Kara wykreślenia psa z rejestru związkowego, która zostanie nałożona na jednego współwłaściciela, odnosi się również do pozostałych współwłaścicieli i tym samym znosi możliwość przerejestrowania psa przez cały okres trwania kary.  Umowa na współwłasność psa, Umowa na współwłasność psa

Współwłaściciele mają równe prawa względem zwierzęcia. Jeżeli wszyscy przynależą do jednego Oddziału Związku Kynologicznego, wyznaczają jednego przedstawiciela, który staje się bezpośrednim i wyłącznym dysponentem własności. Jeżeli jednak współwłaściciele zarejestrowani są w różnych Oddziałach Związku, wówczas zobowiązani są do wytypowania swojego głównego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za dostarczenie pełnej dokumentacji do najbliższego Oddziału Związku.
Oświadczenie reguluje również kwestie ustanowienia przydomka, który pochodzi od wybranego współwłaściciela.

Wszystkie zmiany prawne z tytułu własności czworonoga winny być rejestrowane przez dany Oddział po uprzednim otrzymaniu pisemnego podania.
W załączeniu zamieszczamy wzór oświadczenia.

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELI PSA
Oświadczamy, że niżej wymienione osoby:
1. ....................................................................................................................
2. ....................................................................................................................
3. ....................................................................................................................
4. ....................................................................................................................
5. ....................................................................................................................
są członkami Związku Kynologicznego w Polsce, mają aktualnie opłacone składki członkowskie i posiadają
na zasadach współwłasności psa/sukę:
rasa .............................................................................................................
nazwa i przydomek .............................................................................................................
data urodzenia .............................................................................................................
nr tatuażu .............................................................................................................
nr PKR/KW .............................................................................................................
Oświadczamy, że przedstawicielem i wyłącznym dysponentem wyżej wymienionego psa/wymienionej
suki jest:
imię i nazwisko ............................................................................................................., jako jeden ze
współwłaścicieli.
Oświadczamy, że wyżej wymieniony/a pies/suka będzie zarejestrowany/zarejestrowana w Oddziale
macierzystym przedstawiciela.
Używany będzie przydomek hodowlany jednego ze współwłaścicieli:
..............................................................................................................
(imię i nazwisko współwłaściciela, nazwa przydomka i jego numer)
Oświadczamy, że odwołanie przedstawiciela może nastąpić wyłącznie z równoczesnym wskazaniem
innej osoby której powierzamy tę funkcję i wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Oświadczamy,
że nie będziemy zgłaszali do Związku Kynologicznego w Polsce żadnych pretensji i roszczeń w przypadku
rozbieżności pomiędzy współwłaścicielami i ewentualnych trudności w realizacji uprawnień wystawowych
bądź hodowlanych wynikających ze sporów pomiędzy współwłaścicielami. Nie będziemy
również zwracali się do Związku Kynologicznego w Polsce o rozstrzyganie jakichkolwiek sporów, które
mogą powstać między współwłaścicielami.
Data .................................................. Podpisy współwłaścicieli:
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
4. ................................................................
5. ................................................................

Źródło ZKWP

Tagi artykułu: