Regulamin serwisu Psy-pies.com

Definicje:

www.psy-pies.com jest własnością firmy Psy-pies.com z siedzibą w Warszawie, 03-553 Warszawa, ul. Myszkowska 1/18, NIP 669-170-16-70,

Portal – każdy serwis, zespół stron internetowych składających się na platformę internetową, będący własnością Psy-pies.com, w zależności od rodzaju portalu o tematyce charakterystycznej dla danego rodzaju aktywności, z elementami społecznościowymi, umożliwiającymi Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, publikowanie blogów, zamieszczanie galerii zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum, korzystanie z serwisów informacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej, zwany „Portalem” w dalszej części Regulaminu. Za pośrednictwem Portalu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Portalu.

Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Portalu. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór uniwersalnych, obowiązujących wszystkich Użytkowników zasad, przy czym z uwagi na unikalny charakter każdego danego jednostkowego Portalu będącego własnością Psy-pies, mogą istnieć dalsze ograniczenia w korzystaniu przez Użytkowników, wynikające z uwarunkowań technicznych i/lub prawnych.

Użytkownik – osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, która przesłała do Psy-pies.com wypełniony formularz rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin i która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji, haseł i odnośników zamieszczonych w samym Portalu do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie oferuje dany Portal. Osoba niepełnoletnia może być użytkownikiem Portalu, o ile zgodę na jej uczestnictwo wyrażą rodzice bądź prawni opiekunowie. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem za Użytkownika uważa się również każdą osobę korzystającą w ograniczonym zakresie z Portalu, tj. bez wypełnienia procedur rejestracyjnych, o ile zostały udostępnione takie możliwości przez Psy-pies.com. Brak procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w pkt 2.5 niniejszego Regulaminu.

Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Portalu.

 

Galeria – zbiór zdjęć, plików audio i wideo utworzony przez Użytkownika i prezentowany na stronach danego Portalu.

Blogi – własne, autorskie strony Użytkownika w Portalu, zawierające wypowiedzi oraz zdjęcia dodane przez Użytkownika.

Forum – forum dyskusyjne i czat, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z danym Portalem

Relacja – wszelkie treści publikowane przez Użytkownika, w szczególności tekst i zdjęcia, pliki wideo i audio powiązane ze sobą w dowolnej publikacji lub występujące samodzielnie.

Materiały – wszelkie materiały zamieszczane na stronach Portalu przez Użytkownika w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

 

Regulamin korzystania z Portalu www.psy-pies.com

I. PRAWA I OBOWIĄZKI

Użytkownik:

1.1. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania www.psy-pies.com. wypełnionego formularza rejestracji*. Każde zalogowanie się na stronę Portalu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.

1.2 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

1.3 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

II. Zamieszczanie galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy:

2.1 Warunkiem zamieszczenia galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy w danym Portalu jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy przez www.psy-pies.com. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Wypełnienie formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z Jego oświadczeniem, że:

a) podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

b) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

2.3 Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta w serwisie www.psy-pies.com oraz zamieszczania galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:

a) Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych przez niego w Portalu, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line,

b) Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.

c) Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie.

2.4. Zastrzeżenia dodatkowe:

a) Każdy dany Portal będący własnością firmy Psy-pies.com może określić warunki techniczne zamieszczania Materiałów, w szczególności liczbę zdjęć, format itp.

b) Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi w blogach i na forum, zdjęć, komentarzy, które:

• zawierają dane osobowe i teleadresowe,

• są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,

• zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z Portalem lub konkretnym działem Portalu i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,

• stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,

• naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),

• nie są tematycznie związane z danym Portalem,

• uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.

c) Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego; reklamowe, związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.

2.5 Odpowiedzialność Użytkownika:

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Psy-pies.com z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Portalu – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę firmy Psy-pies.com. przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce firmy Psy-pies.com. lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie firmy Psy-pies.com. do wszelkich postępowań toczących się przeciwko firmie Psy-pies.com. Zobowiązuje się także zwolnić firmy Psy-pies.com. z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie firma Psy-pies.com. poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

III. Firma Psy-pies.com.

3.1 Firma Psy-pies.com. nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym wypowiedzi w blogach i na forum, komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Portalu i dodanych przez nich linków). Firma Psy-pies.com. zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi w blogach i na forum, galeriach i komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.

Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy:

a) Użytkownik podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,

b) Użytkownik użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników lub Firme Psy-pies.com., np. generujących zapytania do serwerów firmy Psy-pies.com.,

c) gdy temat blogów, galerii, wypowiedzi na forum i komentarzy jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie.

3.2 Firma Psy-pies.com. nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na Portalu informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.

3.3 Firma Psy-pies.com. bez uzyskiwania dodatkowych zgód, oświadczeń ma prawo do:

a) publicznego udostępniania blogów, galerii, ogłoszeń, wypowiedzi na forum i komentarzy Użytkownika bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

b) rozpowszechniania przesłanych blogów, wypowiedzi na forum, galerii w innych Portalach Firmy Psy-pies.com. – z podaniem nicku autora;

c) zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu;

d) umożliwienia innym Użytkownikom korzystania ze zdjęć do utrwalenia utworu. np. jako tapety na pulpit monitora (wyłącznie do użytku osobistego tych Użytkowników);

e) zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia profilu Użytkownika;

h) jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Portalu, zaprzestania jego prowadzenia a także prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem;

i) wysyłania blogów (ich części), zdjęć, plików audio i wideo, wypowiedzi na forum jako elementów newslettera danego Portalu;

j) publikowania wybranych wypowiedzi Uczestników Forum na łamach stron Firmy Psy-pies.com. w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań Użytkowników danego Portalu. Firma Psy-pies.com. zastrzega sobie prawo do podawania na stronie FORUM numeru IP Użytkownika.

3.4. Firma Psy-pies.com. zastrzega, że stosowany w Portalu

- układ i kompozycja stron,

- nawigacja

- elementy graficzne

- interaktywne aplikacje

- zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo

nie stanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność Firmy Psy-pies.com. i są prawnie chronione.

3.5. Firma Psy-pies.com. ma obowiązek:

- usunięcia Profilu na żądanie Użytkownika (profilu tego Użytkownika).

IV. Dane osobowe, poufność

4.1. Firma Psy-pies.com. oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Portalu konieczne jest podanie do wiadomości firmy Psy-pies.com danych osobowych i adresu e-mail (adresu elektronicznego) według zamieszczonego formularza.

4.2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Psy-pies.com. swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania. Prawa Firmy Psy-pies.com. obejmują również prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych. Użytkownik wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Psy-pies.com. w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług świadczonych przez Firmę Psy-pies.com. – zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.3. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Portalu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

V. Postanowienia końcowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Portalu www.psy-pies.com prosimy kierować przez zakładkę kontakt portalu lub zgłaszać listownie na adres: Psy-pies.com., 03-553 Warszawa, ul. Myszkowska 1/18.

5.3. Firma Psy-pies.com. zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie – za dwutygodniowym uprzedzeniem o jej wprowadzeniu.

5.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie www.psy-pies.com.

 

* w przypadku osoby niepełnoletniej - za korzystanie z Portalu niezgodne z zasadami niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do firmy Psy-pies.com. formularza będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu korzystania z Portali firmy Psy-pies.com. (formularz znajduje się pod tekstem Regulaminu). 

Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza.

 

 

........................................................................................................................

(miejscowość i data)

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Portali Firmy Psy-pies.com.

Imię i nazwisko (rodzica/prawnego opiekuna): ...........................................................................

Adres zameldowania: ....................................................................................................

Adres korespondencyjny: ................................................................................................

PESEL: .................................................................................................................

Zgadzam się na założenie przez mojego syna/córkę ............................................. (imię i nazwisko dziecka)

profilu użytkownika w Portalu ...................................................................... (adres www portalu)

..................................................................................... (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać:

- listownie: 03-553 Warszawa, ul. Myszkowska 1/18,

- lub po zeskanowaniu - pocztą elektroniczną do redakcji Portalu.